Víte, co vše se zapisuje do katastru nemovitostí?
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Víte, co vše se zapisuje do katastru nemovitostí?

Připadá Vám to složité? Od toho jsme tu my. AURUS REALITY

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky. Rozhoduje o vkladech a záznamech do něj, činí v něm poznámky, opravuje chyby apod. Dále například spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví. Nadřízen mu je, jako ústřední správní úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální.
Existují tři druhy zápisů: vklad, záznam a poznámka. Věcná práva se dle platných zákonů a vyhlášek vždy zapisují vkladem. Věcná práva jsou charakterizována vztahem osoby k věci, jejíž právní osud sledují. Projevuje se to tak, že působí i vně závazku, tedy vůči neomezenému okruhu dalších osob, které jsou povinny zdržet se zásahů do práva a strpět jeho výkon oprávněným. Pro věcná práva je typická jejich veřejnost, neboť jejich existenci je možné si ověřit ve veřejných seznamech, především právě v katastru nemovitostí.
Vklad do katastru nemovitostí - vkladem se zapisuje vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence práva vlastnického, práva stavby, věcného břemene, práva zástavního, budoucího zástavního, podzástavního a také předkupního, budoucího výměnku, přídatného spoluvlastnictví, správy svěřenského fondu, výhrady vlastnického práva, výhrady práva zpětné koupě, výhrady práva zpětného prodeje, zákazu zcizení nebo zatížení, výhrady práva lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku, nájmu, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka, pachtu, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku a rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám.
Záznam - zapisují se práva odvozená od vlastnického práva, jako jsou především právo organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu, správa nemovitostí ve vlastnictví státu, majetek hlavního města Prahy svěřený jednotlivým městským částem, stejně tak jako majetek statutárních měst svěřený městským obvodům či částem, majetek územního samosprávného celku předaný organizační složce do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití nebo příspěvkové organizaci k hospodaření.
Poznámka - tou se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitých věcí nebo v katastru zapsaných vlastníků. Zapisuje se většinou na základě rozhodnutí soudu, správce daně, správce obchodního závodu, vyvlastňovacího úřadu, soudního exekutora, dražebníka, insolvenčního správce, Státního pozemkového úřadu, nebo jiného správního orgánu. K nemovitostem se zapisuje poznámka především o podaném návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti, prodejem nemovitosti a zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitost, o exekučním příkazu ke správě nemovitosti a jejímu prodeji, exekučním příkazu k postižení obchodního závodu, pokračování exekuce či o prodeji závodu v dražbě, a také poznámka o vyrozumění insolvenčního správce o soupisu nemovitostí, které jsou podle katastru ve vlastnictví jiné osoby než dlužníka. Dále se zapisuje poznámka o žádosti o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, zahájení pozemkových úprav a rozhodnutí o jejich schválení a další rozhodnutí či opatření, kterým se omezuje oprávnění vlastníka nemovitosti nakládat s danou nemovitostí. Zápis poznámky se provádí také o přednostním právu ke zřízení věcného práva pro jinou osobu, odkladu zrušení spoluvlastnictví a odkladu oddělení ze spoluvlastnictví, souhlasu se zatížením práva stavby, zákazu zřídit zástavní právo k nemovitosti, a další zákazy a ujednání týkající se zástavního práva.
Poznámka se však nemusí vztahovat pouze k dané nemovitosti, ale zapisuje se také k osobě, vedené jako vlastník v katastru nemovitostí. K té se zapisuje poznámka o vyrozumění o nařízení exekuce, usnesení o předběžném opatření, podle kterého nemůže dlužník nakládat s nemovitostí nebo s ní může nakládat pouze se souhlasem předběžného insolvenčního správce, vyrozumění insolvenčního soudu o vydání rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o prohlášení konkursu, a další rozhodnutí, podle kterých osoba nesmí nakládat s vymezenou částí svého majetku, resp. nemovitostí.
Změny - v katastru nemovitostí se zapisují i změny týkající se nemovitostí, zejména obvodu stavby, způsobu využití stavby či pozemku, zániku stavby a podobně, které jsou vlastníci povinni ohlásit katastrálnímu úřadu do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, což je například územní rozhodnutí, souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, rozhodnutí orgánu státní správy lesů, geometrický plán a podobně.
Se vším kolem nemovitostí se obraťte na nás.
Richard Záhorský

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?